Ankündigung Spółka - łączymy spółki firmowe - do sprzedania

Spółka - łączymy spółki firmowe - do sprzedania

Kein Bild vorhanden
W publikacji kompleksowo omówiono wszystkie najważniejsze aspekty związane z przygotowaniem, przeprowadzeniem, zakończeniem i ważnością zgromadzeń spółki z o.o., w tym: - zgromadzenia zwyczajne i nadzwyczajne, - terminy zwoływania zgromadzeń, - podmioty uprawnione do zwoływania zgromadzeń, - tryb zwoływania zgromadzeń, - przedmiot obrad zgromadzenia, - miejsce obrad, - treść protokołu zgromadzenia, - uchwały zgromadzenia, głosowanie, ważność uchwał, - reprezentację udziałowców na zgromadzeniu, - powództwo o uchylenie uchwały wspólników i skutki wyroku w sprawie o uchylenie uchwały, - powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników i skutki werdyktu stwierdzającego nieważność. Dodatkowo lektura obejmuje wzory najważniejszych pism: zaproszeń, uchwał, wniosków, protokołów, list obecności, pełnomocnictw, instrukcji, pozwów, dostępnych dodatkowo w wersji edytowalnej w e-suplemencie (format MS Word). Plik można pobrać przez Internet, postępując zgodnie z instrukcją zamieszczoną w książce. Zapraszamy na naszą stronę

Angebot:

Kontakt: Oliver, Sosnowiec, tel. 7709216002, email: doliver_h276@tlen.pl
Datum hinzugefügt: 15-02-2020